home

регламент райради VI скликання

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням районної ради
від 26 листопада 2010 року
(І сесія VІ скликання)
РЕГЛАМЕНТ
РАЙОННОЇ РАДИ

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   Стаття 1.1.
   Порядок діяльності Шевченківської районної ради, її депутатів, посадових осіб та виконавчого апарату визначається Конституцією України, Законами України: “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” та  цим Регламентом та іншими законодавчими актами (зі змінами згідно рішення від 25 березня 2011 року, VІ сесія районної ради VІ скликання).

   Стаття 1.2.
   Регламент Шевченківської районної ради затверджується не пізніше, як на другій сесії рішенням ради після попереднього розгляду на засіданнях усіх постійних комісій районної ради, прийнятим більшістю від загального складу ради, яким визначається порядок скликання сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради про затвердження порядку денного сесії та з інших процедурних питань, а також порядок роботи сесії (зі змінами згідно рішення від 25 березня 2011 року, VІ сесія районної ради VІ скликання).
Рішення про внесення змін або доповнень до Регламенту після попереднього розгляду на засіданнях усіх постійних комісій районної ради приймається більшістю депутатів від загального складу ради (зі змінами згідно рішення від 25 березня 2011 року, VІ сесія районної ради VІ скликання).
   У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок яких виникають розбіжності окремих положень цього Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені вiдповiднi змiни i доповнення до Регламенту.
   Змiни i доповнення до Регламенту приймаються до розгляду радою за iнiцiативою постiйних комiсiй, фракцій, депутатських груп, голови ради, а також за вимогою не менш як третини депутатів від загального складу ради.

    Стаття 1.3.  Гласнiсть i відкритість діяльності районної ради
   1. Засідання районної ради та постійних комісій є відкритими i гласними.
   2. За рішенням ради можуть проводитись її закриті засідання для розгляду конкретно визначених питань.
   На закритому засіданні ради мають право бути присутніми голова районної державної адміністрації, прокурор району, а також особи, присутність яких за визначенням ради необхідна для розгляду відповідного питання.
   3. Гласнiсть роботи районної ради забезпечується шляхом публікування інформації про її діяльність у виданнях районної ради, на офіційному сайті ради.
   За рішенням ради у цих виданнях можуть друкуватись тексти окремих її рішень.
   4. Редакції друкованих засобів масової інформації, телерадіоорганізації мають право акредитувати своїх представників при районній раді. Виконавчий апарат ради заздалегідь інформує акредитованих представників засобiв масової iнформацiї про важливi заходи, плани; органiзацiйно сприяє  виконанню ними професiйних обов’язків.
   5. На засiданнях районної ради, постiйних комiсiй, можуть бути присутнi за запрошеннями депутати iнших рад, представники державних органів та органiв мiсцевого самоврядування, об’єднань громадян,  трудових колективiв. Для них у залi засiдань вiдводяться спецiальнi мiсця.
   Головуючий на пленарному засiданнi ради повідомляє депутатів про осіб, які  присутні на засiданнi за офiцiйним запрошенням.
   Цим особам за рiшенням ради може бути надане право виступити на засiданнi ради. Голові районної державної адміністрації, як керівнику виконавчої влади району, надається право на виступ по кожному питанню порядку денного засідання.
   6. Особи, якi присутнi на засiданнях ради та їх органiв, не повинні порушувати порядок, зобов’язані стримуватись вiд публічних проявів свого ставлення до того, що вiдбувається на засiданнi.
   У разі не дотримування цих вимог, вони за розпорядженням головуючого на засiданнi, можуть бути позбавленi присутностi на засiданнi.

РОЗДІЛ 2. СЕСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

   Стаття 2.1. Перша сесія районної ради нового скликання
   1. Першу сесію новообраної районної ради скликає районна територіальна виборча комісія не пізніш, як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів у кількості не менш, як двох третин депутатів від загального складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває і веде голова районної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про підсумки виборів депутатів.
   2. З часу обрання голови ради він веде пленарні засідання ради, відповідно до вимог Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту.
   3. Виконавчий апарат ради забезпечує депутатiв ради нового скликання довiдковими матерiалами про обраних депутатiв районної ради, пропозицiями щодо порядку денного її проведення, питаннями, якi передбачається внести на її розгляд згiдно із законодавством.
   4. До порядку денного першої сесiї включаються питання: про обрання голови районної ради, заступника голови районної ради; утворення i обрання постiйних комiсiй ради у складi голiв i членiв комiсiй, депутатських груп та фракцiй, утворення президiї ради, затвердження складу виконавчого апарату районної ради.
   5. До прийняття Регламенту ради чергового скликання застосовується Регламент ради, що діяв у попередньому скликанні.

   Стаття 2.2. Порядок скликання i підготовка сесій
   1. Сесії районної ради скликаються головою ради в мiру необхiдностi, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше ніж один раз на місяць.
   2. Відведення місць для депутатів районної ради на засіданні ради здійснюється в алфавітному порядку по депутатським фракціям.
   3. У разi немотивованої вiдмови голови районної ради або неможливостi його скликати сесiю ради, сесiя скликається заступником голови районної ради.
   У цих випадках сесiя скликається:
   1) згiдно з дорученням голови районної ради;
   2) якщо голова районної ради без поважних причин не скликав сесiю у двотижевий строк пiсля настання умов, передбачених частиною третьою цiєї статтi;
   3) якщо сесiя не скликається головою районної ради у строки, передбаченi цим Регламентом.
   4. Сесiя районної ради також скликається за пропозицiєю не менш як однієї третини депутатiв вiд загального складу районної ради або голови районної державної адміністрації.
   5. У разi, якщо голова районної ради або його заступник (ч. 1, ч. 3 ст. 2.2 цього Регламенту) у двотижневий строк не скликають сесiю на вимогу суб’єктiв, зазначених у частині четвертій цiєi статті або у разі якщо такі посади є вакантними, сесiя може бути скликана депутатами районної ради, якi становлять не менш як одну третину складу ради, або постiйною комiсiєю ради, а рішення про скликання сесії підписується відповідно головуючим або головою постійної комісії (зі змінами згідно рішення від 25 березня 2011 року, VІ сесія районної ради VІ скликання).
   6. Рiшення про скликання сесiї районної ради доводиться до вiдома депутатiв i населення не пізніш  як за 10 днiв до сесії, а у виняткових випадках — не пiзнiш як за день до сесiї iз зазначенням часу скликання, мiсця проведення та питань, якi передбачається внести на розгляд ради.
   7. Виконавчий апарат ради забезпечує своєчасне отримання кожним депутатом проектiв рiшень та iнших матерiалiв, необхiдних для проведення сесії. Документи до позачергової сесiї надаються депутатам при їх реєстрацiї.
   8. Отримання пакету документів та матеріалів сесії засвідчується особистим підписом депутата.

   Стаття 2.3. Повноважніть сесій
   1. Сесiя ради є повноважною, якщо в її пленарному засiданнi бере участь бiльше половини депутатiв вiд загального складу ради.
   2. На початку кожного засiдання ради виконавчим апаратом проводиться реєстрацiя депутатiв, якi присутнi на засiданнi, голова ради повiдомляє про кiлькiсть присутніх депутатiв та про яких вiдомо, що вони  вiдсутнi з поважних причин.
   Данi цієї реєстрацiї є пiдставою для вiдкриття засiдання.
   У разi вiдсутностi повноважного складу депутатiв, за розпорядженням голови ради проведения сесiї переноситься на iнший час.

   Стаття 2.4.  Порядок роботи сесії та ведення пленарних засiдань ради
   1. Засiдання ради вiдкриває, веде i закриває голова ради або його заступник, крiм випадкiв, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Після оголошення сесії ради відкритою (закритою) виконується Державний гімн України.
   2. Пленарнi засiдання ради i засiдання її постiйних комiсiй проводяться українською мовою. Дiловодство ради ведеться державною мовою.
   3. Головуючий на засiданнi має право:
   1) в першочерговому порядку вносити пропозицiї з процедурних питань щодо ходу засiдання;
   2) ставити запитання;
   З) у випадках, передбачених Регламентом (п. 2.11), позбавляти виступаючого слова;
   4) виступити позачергово з продовженням при цьому часу, вiдведеного для дебатiв.
   Пiд час засiдання ради головуючий на засiданнi не коментує i не дає оцiнок щодо виступаючих i їх виступiв, крiм випадкiв, передбачених цим Регламентом.
   4. Засiдання ради проводяться з 10.00 до 18.00 години з перервами на 30 хвилин через кожнi 2,5 години роботи i на 1 годину — з 13.30 до 14.30. Змiни часу початку i закiнчення засiдань приймаються більшістю голосiв депутатiв, присутнiх на засiданнi.
   5. В необхiдних випадках за рiшенням ради пiд час проведення пленарного засiдання можуть бути проведенi окремi або спiльнi засiдання постiйних комiсiй, а також оголошенi додатковi перерви в роботi сесiї з визначенням у кожному випадку їх тривалостi.
   6. Питання, винесені на розгляд районної ради, які попередньо були розглянуті на засіданнях постійних комісій ради та здобули підтримку усіх постійних комісій, можуть розглядатися на засіданні сесії ради без заслуховування доповіді й обговорення шляхом прийняття узгодженого рішення (доповнено частиною шість згідно рішення від 25 березня 2011 року, VІ сесія районної ради VІ скликання).

   Статгя 2.5.  Секретарiат сесiї
   1. За пропозицiєю голови ради або депутатів, на кожнiй сесії, бiльшiстю голосiв депутатiв, присутнiх на засiданнi, персонально або списком обирається секретарiат сесiї в кiлькостi, як правило, двох депутатiв. В ході сесiї до складу секретарiату сесiї у такому ж порядку можуть бути внесенi змiни.
   2. Секретарiат сесiї надає допомогу головуючому у веденнi сесії, веде реєстрацiю листiв скарг, заяв, що надiйшли на адресу сесії, забезпечує передачу цих документiв виконавцям. Оголошує на засiданнi звернення депутатiв, поданi у письмовiй формi.

   Стаття 2.6.  Підготовка питань на розгляд сесій. Порядок денний сесії
   1. Проект порядку денного сесiї готується головою ради за пропозицiями депутатiв, депутатських груп, фракцій, постiйних комiсiй районної ради, голови районної державної адміністрації, загальними зборами громадян.   Питання на розгляд ради можуть бути внесенi вищевказаними суб’єктами та головою районної ради. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами згідно рішення від 25 березня           2011 року, VІ сесія районної ради VІ скликання).
   2. До порядку денного сесiї включаються питання про хiд виконання ранiше прийнятих рішень (в разі необхідності) та про депутатськi запити.
   3. Пропозицiї до проекту порядку денного сесiї вносяться головi ради або його заступнику в письмовiй формi не пiзнiш як за 10 днів до вiдкриття чергової сесії. Пропозиція подається з супровідною запискою i проектом рішення ради.
   4. Пропозиція пiсля реєстрацiї разом з iншими матеріалами,  при необхідності, передаються у вiдповiднi комiсiї ради, згiдно з їх функцiональною спрямованістю. При цьому встановлюється строк для розгляду їх у комісії i підготовки нею висновків щодо запропонованого питання та проекту, про що повідомляється автору.
   5. Проекти рiшень голова ради або його заступник передають раднику голови райради з юридичного забезпечення для одержання висновку щодо вiдповiдностi його чинному законодавству. У випадку невідповідності запропонованого проекту вимогам чинного законодавства або у разі винесення на розгляд сесії ради проекту регуляторного акту без аналізу регуляторного впливу, він повертається автору із зазначенням мотивів повернення.
   6. Комiсiя розглядає пропозицiю та проект на своєму засiданнi з запрошенням її автора, а при необхiдностi, з залученням радника голови райради з юридичного забезпечення та iнших спецiалiстiв з обговорюваного питання. Висновки комiсiї повиннi обов’язково мати обгрунтування щодо законності та доцільності прийняття рiшення, пропозицiї щодо порядку подальшої роботи над ним. Комiсiя має право пiдготувати свiй проект рiшення з запропонованого питання, у якому може викласти альтернативнi варiанти спiрних положень.
   У випадку невiдповiдностi запропонованого проекту вимогам чинного законодавства, вiн повертається автору iз зазначенням мотивiв повернення.
   7. Проекти, якi передбачають видатки з районного бюджету, в першу чергу подаються на розгляд комісії з питань бюджету.
   8. Проекти рiшень, якi стосуються окремих сiльських рад надсилаються для одержання висновкiв також вiдповiдним мiсцевим радам. Їх зауваження i пропозицiї враховуються при пiдготовцi таких проектiв.
   9. До обговорення проектiв рiшень, якi стосуються питань, вiднесених до вiдання районної державної адміністрації, залучаються їх керiвники або спецiалiсти, зауваження i пропозицiї яких враховуються при пiдготовцi питання на розгляд сесії.
   10. За рiшенням ради, проекти рiшень з найбiльш важливих питань друкуються у інформаційних виданнях районної ради для їх попереднього обговорення населенням.
   11. З урахуванням висновкiв комiсiй, рекомендацiй президiї, голова ради приймає рiшення про включення питань до проекту порядку денного сесії,  про що видає розпорядження.
   12. Термiновi питання можуть вноситись в порядок денний пiд час сесії за рiшенням ради.
   13. Проект порядку денного сесії, сформований вiдповiдно до вимог цієї статтi, обговорюється i затверджується вцiлому бiльшiстю голосiв депутатiв, присутнiх на засiданнi.
   14. Рiшення щодо формування порядку денного приймається бiльшiстю вiд загального складу ради.

    Стаття 2.7. Порядок підготовки проектів регуляторних актів, що
                      виносяться  на розгляд сесії

    1. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів, який затверджується радою не пізніше 15 грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
    2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
    3. Проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного впливу після повідомлення про оприлюднення цього проекту публікується у районній газеті “Краєвид” та оприлюднюється на офіційному сайті районної ради.
    4. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, встановлені законодавством.
    5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта районною державною адміністрацією здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.
    6. Кожен проект регуляторного акта, внесений на розгляд районної ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проекту регуляторного акту вимогам статей 4  та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Відповідальною постійною комісією є постійна комісія районної ради з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування (зі змінами згідно рішення    від 25 березня 2011 року, VІ сесія районної ради VІ скликання).
    7. Голова постійної відповідальної комісії доповідає на пленарному засіданні ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, що підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

    Стаття 2.8.  Порядок розгляду питань на сесії
    1. На початку чергової сесiї до обговорення питання про порядок денний, голова районної ради або його заступник, голова районної державної адміністрації або його заступник в письмовій або усній формі інформують депутатів про стан справ на території району та з інших питань, відповідають на запитання депутатів. Дебати з цих повідомлень не відкриваються. На питання і відповіді відводиться не більше 15 хвилин (зі змінами згідно рішення від 25 березня 2011 року, VІ сесія районної ради VІ скликання).
   2. Час, який надається для доповiдi з питання порядку денного сесiї не може бути бiльше 30 хвилин, спiвдоповiдi - 20 хвилин i заключного слова - 10 хвилин. Виступаючим у дебатах надається час тривалiстю не більше 7 хвилин. Для повторних виступiв у дебатах, виступiв з порядку ведення, з мотивiв голосування, а також для внесення пропозицiй, пояснень, зауважень, запитань, повiдомлень i довiдок, внесення поправок, надається до 2 хвилин, для заяв, внесения запитiв - до 5 хвилин.
   3. Для надання слова на бiльш тривалий час, нiж встановлено п. 2 цієї статтi, рада приймає процедурне рiшення без дебатiв. У разi необхiдності головуючий на засiданнi ради за проханням окремого виступаючого за згодою бiльшостi присутнiх депутатiв може продовжити йому час для виступу.
   4. Запис для виступiв у дебатах проводиться пiд час розгляду питання через секретарiат сесiї письмово. Депутати виступають в порядку черговостi подання заяви.
   Головуючий на засiданнi може надати слово для виступу також у випадку звернення депутата або iншої особи, якщо в цьому є потреба. На засiданнi ради нiхто не може виступати без дозволу головуючого.
   Головуючий на засiданнi надає слово депутатам з дотриманням черговостi, встановленої для виступаючих на пiдставi їх заяв.
   У разi вiдсутностi депутата в момент надання йому слова вважається, що вiн вiдмовився вiд виступу.
   З одного питання депутат може виступати не бiльше 2 разiв, не враховуючи випадкiв виступiв щодо порядку ведення засiдання.
Слово щодо зауважень до порядку ведення засiдання ради повинно бути надано депутату головуючим на засiданнi позачергово.
   5. Перед розглядом питання рада може визначити загальний час для обговорення або час для запитань i вiдповiдей, пiсля закiнчення якого головуючий на засiданнi припиняє надання слова.
Якщо з вичерпанням часу, вiдведеного для дебатiв, бiльше 1/3 загального складу ради наполягає на наданнi слова депутатам, головуючий зобов’язаний надати слово не бiльш як двом депутатам. Рiшення про дострокове припинення дебатiв приймається більшістю вiд присутнiх на засiданнi депутатiв.
   Тексти виступiв депутатiв, якi записалися для виступу, але не змогли їх проголосити у зв’язку з припиненням дебатiв, за проханням депутатiв повиннi бути включенi до звiту засiдання, якщо були поданi до секретарiату сесiї вiдразу пiсля закiнчення засiдання.
   6. Запитання до доповiдача або спiвдоповiдача депутати ставлять у  письмовiй або уснiй формi, вiдповiдi на них даються зразу пiсля доповіді або спiвдоповiдi спочатку на письмовi запитання, а потiм - на уснi. Депутат має право при розглядi кожного питания ставити в уснiй та письмовiй формi не бiльше двох запитань.
   7. Перед кожним виступом депутат зобов’язаний називати своє прізвище i назву партії або блоку, по виборчих списках якої обраний депутатом в районну раду та назву фракції або депутатської групи, до якої входить.
   Виступаючий на сесiї не повинен вживати у своїй промовi грубих i некоректних висловiв або закликати до незаконних дiй. У разi таких висловiв i закликiв головуючий повинен зробити попередження про їх неприпустимiсть.  Пiсля другого попередження виступаючий позбавляється слова. У цьому випадку питання про поведiнку депутата за рiшенням ради може бути передано до комiсiї з питань законностi, правопорядку, депутатської дiяльностi та депутатської етики, мiсцевого самоврядування.
   Цим депутатам слово для повторного виступу з обговорюваного питания не надається.
   Якщо виступаючий повторює те, що вже виголошували інші виступаючi пiд час обговорення питання, або у випадку, якщо вiн вiдхиляється вiд теми, головуючий на засiданнi може звернутися до нього з проханням вiдповiдно скоротити, закiнчити виступ або дотримуватись теми обговорюваного питання.
   8. В кiнцi кожного дня засiдання вiдводиться 15 хвилин для заяв i запитань депутатiв, визнання звернень депутатiв депутатськими запитами, вiдповiдей посадових осiб на запити i запитання депутатiв. Для оголошення звернень депутатiв вiдводиться до 3 хвилин кожному, для вiдповiдей на запити і запитання депутатiв - до 5 хвилин. Дебати по заявах депутатiв не вiдкриваються.

    Стаття 2.9.  Обговорення проектiв рiшень
   1. Рiшення районної ради не повиннi суперечити Конституції України i діючому законодавству.
   2. Рiшення районної ради з будь-якого питання приймаються на її пленарному засiданнi пiсля його обговорення. Прийняття рiшення без обговорення допускається лише у випадках, передбачених Регламентом та рішенням ради.
   3. Розгляд проектів рішень може здійснюватись в двох читаннях. Кожен проект повинен містити інформацію про його iнiцiатора, назву головної комісії якій була доручена підготовча робота з цього документу, авторів, якi розробили винесений на розгляд проект.
   4. При першому читанні проекту рада заслуховує доповідь iнiцiатора, спiвдоповiдi iнiцiаторiв альтернативних проектів (якщо такі є), співдоповідь головної комісії, обговорюються основні положення проекту, розглядаються пропозиції  комісій i депутатів.
За результатами першого читання на пленарному засіданні рада більшістю голосів від загального складу ради приймає запропонований проект рішення за основу або відхиляє його.
   У разі внесення альтернативних проектів рада на пленарному засiданнi одночасно обговорює їх у першому читанні i приймає рішення про те, який з проектів, що розглядаються, взяти за основу для підготовки до другого читання.
   Пропозиції, поправки, зауваження до проекту подаються у письмовій формі через секретаріат сесії.
   Якщо до статті проекту рішення надійшли поправки, але комісія не рекомендує їх для прийняття, то кожна поправка ставиться на голосування окремо.

   Стаття 2. 10. Прийняття рішень
   1. Рішення районної ради (крім процедурного або зазначеного у законі та Регламенті окремо) вважаються прийнятими, якщо після їх обговорення за них проголосувала більшість від загального складу ради.
   2. Рішення з процедурних питань приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів, за винятком випадків, окремо передбачених в Регламенті i законодавстві.
   3. Рішення районної ради приймаються відкритим голосуванням.
   4. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній строк введення цих рішень у дію.
   5. За рішенням ради таємне голосування може проводитись шляхом подачi бюлетенiв. У цьому випадку результати голосування пiдраховуються лiчильною комiсiєю, обраною радою.
   6. Рiшення про обрання, призначення або затвердження посадових осiб чи колегiальних органiв у радi приймаються у порядку, передбаченому чинним законодавством.
   Рада може прийняти рiшення про голосування щодо кандидатур за списком та про поіменне голосування з правом оприлюднення результатів поіменного голосування, якщо iнше не передбачено законодавством.

   Стаття 2. 11.  Дисципліна та етика пленарних засідань
   1. На засiданнi ради виступаючий не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних i насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити виступаючого про неприпустимість таких висловлювань i закликів або припинити його виступ, а у разі повторного порушення - позбавити його права виступу на даному засіданні.
   2. Депутат виступає з дозволу головуючого на засіданні.
   3. Якщо виступаючий перевищує час, вiдведений для виступу, або висловлюється не з обговорюваного питання, головуючий на засiданнi пiсля двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу оратора, яка виголошена пiсля позбавлення його слова, не заноситься до протоколу засiдання.
   4. Якщо депутат вважає, що виступаючий або головуючий на засiданнi невiрно тлумачить його слова або дії,  вiн може у письмовiй формі звернутись до головуючого на засiданнi з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. У цьому випадку депутату надається слово вiдразу або в кiнцi обговорення, але до голосування.
   5. Якщо депутат своєю поведiнкою заважає проведенню засiдання ради, головуючий попереджує  його персонально i закликає до порядку.
   6. У разi грубого порушення дисциплiни або перешкоди у проведеннi засiдання, головуючий може оголосити перерву або закрити засiдання.

   Стаття 2.12. Протокол сесії
   1. Засідання районної ради протоколюється. Ведення та оформлення протоколу засідання здійснює виконавчий апарат ради.
   2. У протоколі вказуються:
   1) дата і місце проведення сесії, її порядковий номер;
   2) загальний склад ради, кількість депутатів, обраних до районної ради, кількість присутніх і відсутніх на засіданні депутатів, а також прізвища і посади запрошених на засідання ради;
   3) статус засідання – відкрите чи закрите, або наявність закритого розгляду окремих питань порядку денного;
   4) порядок денний сесії, прізвища доповідачів і співдоповідачів;
   5) прізвища депутатів, що виступають у дискусії (для осіб, що не є депутатами ради, - також посади);
   6) прізвища депутатів, які внесли запит або поставили питання доповідачам і співдоповідачам;
   7) перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням числа голосів, поданих «за», «проти» і таких, що «утрималися».
   3. До протоколу засідання сесії додаються прийняті районною радою рішення, списки присутніх і відсутніх на засіданні депутатів і списки запрошених.
   4. Рішення районної ради по процедурних питаннях відображаються в тексті протоколів засідання сесії.
   5. Протокол пленарного засідання сесії районної ради оформляється в десятиденний термін і підписується головою районної ради, а в разі його відсутності – заступником голови районної ради, а у випадках, передбачених п. п. 4,5 статті 2.2 цього Регламенту – депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні. У випадку таємного голосування до протоколу залучається протокол лічильної комісії та пакет із бюлетенями для таємного голосування.
   6. За достовірність записів у протоколі засідання сесії відповідає секретаріат сесії і головуючий на пленарному засіданні. У випадку виявлення у протоколі пленарного засідання розбіжностей, депутат протягом п’яти днів після оформлення протоколу може звернутися із зауваженнями до головуючого (зі змінами згідно рішення від 25 березня 2011 року, VІ сесія районної ради VІ скликання).
   7. Відповідальність за своєчасне оформлення протоколу несе керуючий справами районної ради.
   8. Оригінали протоколів пленарних засідань протягом установленого терміну зберігаються у керуючого справами районної ради, а потім здаються в архів на постійне зберігання.

РОЗДІЛ 3. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВI ОСОБИ РАДИ, ОРГАНИ РАДИ

   Стаття 3.1. Депутати
   1. Порядок дiяльностi депутатiв у радi та її органах визначається законодавчими актами, зазначеними у статтi 1.1. цього Регламенту.
   2. Депутат зобов’язаний зареєструватися i бути присутнiм на засiданнях ради та її органiв, до яких його обрано. Вiдсутнiсть депутата на засiданнях ради i її органiв, до яких його обрано, допускається лише з поважних причин. У разі неможливості брати участь у роботі ради в означених випадках, депутат повинен письмово або у іншій зручній для нього формі, з зазначенням причин, завчасно повідомити про це голову ради, а про неможливість взяти участь у засіданні постійної комісії – голову цієї комісії у тому ж порядку.
   У разі пропуску депутатом протягом року бiльше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комiсiї, членом якої він є, невиконання ним без поважних причин рішень i доручень ради та її органів районна рада може звернутися до районної територіальної виборчої комісії з пропозицією про відкликання та заміщення такого депутата у встановленому законодавством порядку.
   3. Депутат не може не брати участі у голосуванні, за винятком випадків, якщо рада приймає окреме рішення щодо нього персонально.
   4. Якщо депутат допускає образливi висловлювання щодо iнших депутатiв або вчиняє дії, не сумiснi з правилами депутатської етики, до нього, за висновком комiсiї з питань законностi, правопорядку, депутатської дiяльностi та депутатської етики, мiсцевого самоврядування, можуть бути застосованi радою такi заходи впливу: попередження, попередження з повiдомленням у друкованих органах ради, а у разi систематичного порушення норм етики i моралi - звернення до виборцiв з пропозицiєю про вiдкликання цього депутата.

    Стаття 3.2. Депутатські групи
     1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень депутати районної ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи.
     2. Депутати ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками.
     3. Членство депутата районної ради в депутатській групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень.

    Стаття 3.3.  Порядок утворення депутатських груп
    1. Депутатська група може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради V скликання за рішенням зборів депутатів районної ради, які виявили бажання увійти до її складу. Депутатська група складається не менш як із трьох депутатів. Голова ради і його заступник до складу депутатських груп не входять.
    2. Депутати місцевої ради, які входять до складу депутатської групи, обирають особу, яка очолює депутатську групу. Жодний з депутатів не може входити до складу більш як однієї зареєстрованої депутатської групи.
    3. Депутатська група реєструється районною радою за  поданням особи, яка очолює депутатську групу, до якого додається підписане депутатами цієї групи письмове повідомлення про  сформування депутатської групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів групи та депутатів, які уповноважені представляти групу.
    4. Депутатські групи можуть утворюватися на визначений ними період, але не більше ніж на строк повноважень районної ради.
    5. Організація діяльності депутатських груп визначається радою.
    6. Діяльність депутатської групи припиняється:
    1) у разі вибуття окремих депутатів районної ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено частиною першою цієї статті;
    2) у разі прийняття депутатами районної ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;
    3) після закінчення строку, на який депутати районної ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень районної ради.
    7. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських груп, координує їх роботу і може заслуховувати повідомлення про їх діяльність.

   Стаття 3.4. Депутатські фракції
   1. Депутатські фракції районної ради формуються на партійній основі депутатами районної ради.
   2. Депутат районної ради може входити до складу лише однієї депутатської фракції. Після відповідного оформлення матеріалів про утворення депутатської фракції головуючий на пленарному засіданні районної ради інформує депутатів районної ради про реєстрацію такої депутатської фракції, її кількісний склад.
   3. Реєстрація депутатських фракцій здійснюється розпорядженням голови районної ради.
   4. Діяльність депутатських фракцій регламентується Положенням про фракцію відповідних партій.

    Стаття 3.5. Права депутатських груп, фракцій

     Депутатські групи, фракції мають право:

   1) на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;
   2) попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає,  призначає чи затверджує рада;
   3) на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради з кожного питання порядку денного сесії ради;
   4) об'єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;
   5) здійснювати інші права, передбачені законами України.

   Стаття 3.6. Голова ради
   1. Голова районної ради обирається районною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.
   2.  Голова ради здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків, передбачених пунктами четвертим та п’ятим цієї статті. Голова ради вважається звільненим з посади з дня припинення ним депутатських повноважень або повноважень голови.
   3.  Голова ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
   4.  У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді та може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менш як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.
    Питання про звільнення голови ради може бути винесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради. Звільнення особи з посади голови ради не має наслідком припинення нею повноважень депутата цієї ради.
   5. Повноваження голови районної ради вважаються також достроково припиненими без припинення повноважень депутата ради в разі:
   1) звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови ради;
   2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлених законом.
    Зазначені повноваження голови районної ради припиняються, а відповідна особа звільняється з посади голови ради з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
   6. Голова районної ради:
   1) Скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради.
   2) Забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням.
   3) Представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови районної ради, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання.
   4) Вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради.
   5) Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.
   6) Організує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень.
   7) Організує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.
   8) Організує роботу президії ради.
   9) Призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.
   10) Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради.
   11) Є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату.
   12) Підписує рішення ради, протоколи сесій ради.
   13) Забезпечує роботу по розгляду звернень громадян, веде особистий прийом громадян.
   14) Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради.   
   15) Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами.
   16) За рішенням ради звертається до суду, щодо виконання незаконних актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів.
   17) Звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік.
   18) Вирішує інші питання, доручені йому радою.
   7. Голова районної ради в межах своїх повноважень видає розпорядження.”

   Стаття 3.7. Заступник голови ради
   1. Районна рада обирає заступника голови ради, повноваження якого передбачено Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами (зі змінами згідно рішення від 25 березня    2011 року, VІ сесія районної ради VІ скликання).
   2. Заступник голови районної ради обирається районною в межах строку її повноважень з числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до припинення ним повноважень депутата ради відповідного скликання, крім випадків дострокового припинення їх повноважень у порядку, встановленому частинами третьою та четвертою цієї статті.
   3. Повноваження заступника голови районної ради можуть бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради за рішенням ради, що приймається шляхом таємного голосування. Питання про дострокове припинення їх повноважень може бути винесено на розгляд ради на вимогу не менш як третини депутатів від загального складу ради або голови ради.
   4. Повноваження заступника голови районної ради можуть також бути достроково припинені без припинення повноважень депутата ради в разі:
   1) звернення з особистою заявою до ради про складення ним повноважень заступника голови ради;
   2) порушення ним вимог щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою, встановлених законом.
    Зазначені повноваження заступника голови ради припиняються з дня прийняття відповідною радою рішення, яким береться до відома зазначений факт.
   5. У випадках, передбачених частинами третьою та четвертою цієї статті, відповідна особа звільняється з посади заступника голови ради з дня припинення її повноважень.
   6. Заступник голови районної ради здійснює повноваження голови ради за відсутності голови ради на підставі його розпорядження, а також у разі неможливості виконання головою ради своїх обов’язків з інших причин.
   7. Заступник голови районної ради працює у раді на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою, встановлені законодавством.

   Стаття 3.8. Президія ради
   1. Не пізніш ніж як на другій сесії ради затверджується Положення про президію ради.
   2. Президія ради утворюється радою на строк її повноважень у складі голови ради, його заступника, голови районної державної адміністрації, голів постійних комісій, уповноважених представників депутатських груп, фракцій i діє на основі Положення про неї.
   3. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції i рекомендації з питань, що передбачується внести на розгляд ради. Відкриває i веде засідання президії голова ради, а в разі його відсутності - заступник голови ради.
   4. Засідання президії ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина членів від загального складу.
   5. Президія ради може приймати рішення, якi мають дорадчий характер.
   6. Засідання президії ради протоколюється. Ведення протоколу здійснює заступник голови ради або працівник виконавчого апарату ради. У протоколі засідання зазначаються відомості про дату, кількість присутніх, якi питання розглядалися, прізвища виступаючих, зміст рішення. Підписує протокол головуючий.

    Стаття 3.9. Порядок дострокового припинення повноважень депутата
   1. Повноваження депутата районної ради припиняються достроково у випадках, передбачених статтею 5 Закону України “Про статус депутатів місцевих рад”. Повноваження депутата районної ради можуть бути достроково припинені за рішенням ради у зв’язку:
   1) з особистою заявою депутата про складання ним депутатських повноважень;
   2) з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за яким депутата засуджено до покарання, не пов’язаного з позбавленням волі.
   2. Питання про дострокове припинення повноважень депутата попередньо розглядається у комісії з питань законності, правопорядку, депутатської діяльності та депутатської етики, місцевого самоврядування, яка подає свої висновки з цього питання до ради.
   3. Рада приймає рішення про дострокове припинення повноважень депутата, яке доводиться до районної територіальної виборчої комісії для вирішення нею питання про проведення виборів або заміщення депутатів замість тих, якi вибули, згідно Закону України “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”.

РОЗДІЛ 4. КОМІСІЇ РАДИ

    Стаття 4. 1. Постійні комісії ради
   1. Не пізніш як на другій сесії ради затверджується Положення про постійні комісії районної ради.
   2. Повноваження, порядок утворення та діяльності постійних комісій районної ради визначається законодавством про місцеве самоврядування. Завдання i компетенція постійних комісій визначаються Положенням та цим Регламентом, а також рішенням районної ради.
   3. Постійні комісії районної ради утворюються з числа депутатів ради на першій сесії районної ради нового скликання на строк її повноважень у складі голови, заступника голови i членів комісії. Кількісний склад кожної постійної комісії визначається районною радою i не може встановлюватись менше 5 депутатів.
   Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.
   4. У разі необхідності можуть бути утворені нові постійні комісії, скасовані або реорганізовані раніше створені, змінено їх кількісний та переобрано персональний склад.
   5. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови, заступника голови і членів комісії. Голови постійних комісій обираються радою за пропозиціями голови районної ради. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
   Повноваження голови постійної комісії можуть бути достроково припинені радою за його заявою; за iнiцiативою голови ради; рішенням відповідної постійної комісії, прийнятому на її засіданні (при головуванні іншого члена цієї комісії, без врахування голосу самого голови постійної комісії); за вимогою не менше третини депутатів від загального складу ради.
   6. Персональний склад членів постійних комісій районної ради обирається окремо або за списком всіх комісій.
   Всі члени комісії користуються рівними правами. Депутат може бути членом лише однієї постійної комісії.
   7. До складу постійних комісій не можуть бути обранi голова ради та його заступник.
   8. Про утворення постійних комісій, обрання їх голів та персонального складу їх членів рада приймає відповідне рішення.

   Стаття 4.2. Порядок організації роботи комісій ради
   1. Засідання комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її загального складу.
   2. Засідання комісії як правило, проводиться відкрито, але за своїм рішенням комісія має право провести закрите засідання.
   3. За результатами вивчення i розгляду питань комісія готує висновки i рекомендації, що приймаються більшістю голосів від загального складу комісії.  Засідання комісії протоколюється. Висновки, рекомендації та протоколи засідань комісії зберігаються весь строк діяльності ради відповідного скликання, а після обрання ради нового скликання - передаються в архів. Діловодство комісії забезпечує її голова та секретар – працівник апарату районної ради.
   4. Член комісії, який не згоднен з рішенням, має право викласти свою точку зору на сесії ради в порядку виступу або повідомити про це в письмовій формі головуючого на засіданні ради.
   5. За розпорядженням голови ради кожній постійній комісії для проведення засідання надається приміщення, створюються iншi необхідні умови для її діяльності.
   При користуванні наданим приміщенням голова i члени постійної комісії додержуються встановленого внутрішнього режиму приміщення, дбайливо ставляться до наданих матеріальних цінностей.
   Після закінчення повноважень постійної комісії її голова у 3-денний строк повертає матеріальні цінності, надані комісії.

   Стаття 4.3. Тимчасові контрольні комісії ради
   1. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, якi обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.
   2. Рішення про створення тимчасово контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятним, якщо за це проголосувало не менше однієї третини депутатів від загального складу ради.
   3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв'язку з її роботою.
   4. Повноваження тимчасово контрольної комісії ради припиняється з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісую.

   Стаття 4.4. Лічильна комісія
   1. Лічильна комісія обирається радою для організації таємного голосування радою і визначення його результатів.
   2. Лічильна комісія обирається радою з числа депутатів ради на підставі пропорційного представництва від різних партій.
   3. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову i секретаря.
   4. Засідання лічильної комісії проводиться лише відкрито.
   5. В роботі лічильної комісії не можуть брати участь депутати, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

   Стаття 4.5. Редакційна комісія
   Редакційна комісія може обиратися радою у разі необхідності для узагальнення пропозицій, поправок, зауважень до проектів рішень, які внесені на розгляд ради, доопрацювання проектів рішення.

РОЗДІЛ 5. ЗДІЙСНЕННЯ РАДОЮ ТА ЇЇ ОРГАНАМИ
КОНТРОЛЬНИХ ФУНКЦІЙ І ПОВНОВАЖЕНЬ

   Стаття 5.1. Контроль за виконанням рішень районної ради
   1. Районна рада безпосередньо або через створені нею постійні та контрольні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень у вiдповiдностi з Конституцією України, законодавством про місцеве самоврядування, цим Регламентом.
   2. Контроль за виконанням рішень ради організує їх голова. Питання  про хід виконання рішень ради включається до порядку денного кожної сесії.
   3. Рішенням районної ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну комісію ради. Рішення одразу після прийняття, але не пізніше 3-денного строку після закриття сесії, передаються до відповідних комісій.
   Постійна комісія щомісячно на своєму засіданні розглядає питання  про виконання цих рішень, надає інформацію про це голові ради або його заступнику.

   Стаття 5.2. Здійснення районною радою контрольних функцій
                      відносно органів i посадових осіб

   1. Районна державна адмiнiстрацiя підзвітна районній раді у виконанні обласних програм соціально - економічного i культурного розвитку, районних цільових програм з інших питань, районного бюджету, а також у частині повноважень, делегованих районною радою, та у виконанні рішень ради з цих питань.
   2. Після заслуховування звіту районної державної адмiнiстрацiї районна рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення районна рада приймає відповідне рішення.

   Стаття 5.3. Розгляд депутатських запитів
   1. Депутати районної ради згідно з законодавством про місцеве самоврядування та статус депутатів місцевих рад мають право звертатися із запитом до посадових осіб ради та її органів, керівників органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих або зареєстрованих на території району, а також до голови районної державної адмiнiстрацiї з питань, віднесених до відання ради.
Порядок розгляду депутатських запитів визначається законодавством та цим Регламентом.
   2. Звернення депутата до посадових осіб, вказаних у пункті 1 цієї статті, з вимогою вирішити питання, дати офіційне роз’яснення або викласти позиції з питань їх компетенції визнається депутатським запитом у випадках, коли це стосується питань, якi мають суспільне значення i належать до відання ради.
Рішення про визнання звернення депутата депутатським запитом приймається більшістю голосів присутніх на засіданні депутатів. Рада може доручити вiдповiднiй постійній комісії розглянути та підготувати проект рішення з депутатського запиту.
   3. Текст запиту доводиться до відповідного органу або посадової особи, до яких звертається депутат, головою ради, який одночасно повідомляє їх про обов’язкове надання на нього вiдповiдi у встановлений радою термін.
   4. Рада розглядає відповідь на депутатський запит на пленарному засіданні. З депутатського запиту може проводитись обговорення i приймається рішення. При обговоренні вiдповiдi на депутатський запит на сесію може запрошуватись посадова особа, до якої було зроблено запит.
   5. За рішенням ради тексти депутатського запиту, вiдповiдi на нього та прийнятого рішення з цього питання можуть публікуватися у виданнях районної ради.

РОЗДІЛ 6. ВИКОНАВЧИЙ АПАРАТ (СЕКРЕТАРІАТ)
РАЙОННОЇ РАДИ

   1. Виконавчий апарат районної ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню районною радою взаємодії i зв’язків  з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.
   2. Виконавчий апарат (секретаріат) утворюється районною радою. Його структура i чисельність, витрати на утримання встановлюються районною радою за поданням її голови.
   З. Виконавчий апарат районної ради за посадою очолює голова районної ради.
          
           

            Голова районної ради                                        Ю. Вінніченко

Перекласти